Refurbished 12.2022
Zavrieť

Ochrana osobných údajov


 

INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážení zákazníci,

spoločnosť ADIR, výpočtová technika, s.r.o.  ako prevádzkovateľ informačných systémov na ochranu osobných údajov Vás chce ubezpečiť, že si vážime Vašu dôveru a že ochrane Vašich osobných údajov venujeme maximálnu pozornosť. Pri tejto činnosti využívame všetky nám dostupné bezpečnostné štandardy, ktoré sú v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013.

Všetky Vaše objednávky, osobné údaje a ostatné dáta, ktoré zadávate pre poskytnutie služieb od nás sú chránené technickými a bezpečnostnými systémami.

Vaše údaje v rozsahu mailová adresa a číslo telefónu v súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a udelením Vášho súhlasu využívame na naše marketingové účely. Snažíme sa o to, aby Vás informácie a novinky, ktoré Vám zasielame, čo najviac zaujali a zodpovedali aj Vaším požiadavkám a potrebám.

Vďaka zasielaným novinkám máte možnosť pravidelne získavať najnovšie informácie o produktoch, ponukách, zľavách či službách.  Túto službu od nás získate iba v prípade, pokiaľ nám na to výslovne udelíte svoj súhlas. Udelenie súhlasu (súhlas so spracovaním osobných údajov) je potrebné v prípade záujmu o naše marketingové ponuky, newslettre, informácie o produktoch a novinkách zakliknúť v akejkoľvek službe, ktorú budete od nás využívať.

Svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov môžete samozrejme kedykoľvek odvolať. Vašu žiadosť adresujte na korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa: ADIR, výpočtová technika, s.r.o., prevádzka Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava, alebo mailom: odbyt@adir.sk

Registráciou, resp. vyplnením osobných údajov udeľuje dotknutá fyzická osoba prevádzkovateľovi informačného systému súhlas so spracovaním svojich osobných údajov  v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.  Dotknutá fyzická osoba udeľuje svoj súhlas na poskytnutie osobných údajov tretej strane. Čas platnosti súhlasu je 5 rokov. 

Oznámenie

informácií dotknutým osobám v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

ADIR, výpočtová technika, s.r.o., so sídlom Mierová 83, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,

IČO: 35825294

IČ pre DPH : SK2020260803, zapísaný v obchodnom registri Okr. Súd Bratislava 1, OR: oddiel: Sro, vložka č. 25423/B.
web: www.adir.sk

 

2. Preukázanie totožnosti oprávnenej osoby:

Informačný systém Marketing: osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom registračného formulára umiestneného pri každej poskytovanej službe zákazníkom na základe dobrovoľného udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov

 

a) Účel spracúvania osobných údajov:

za účelom podpory predaja, marketingových ponúk, zasielania newslettra, informácie o produktoch a novinkách, zľavách, bonusoch pre zákazníkov

Osobné údaje môžu byť spracovávané  prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania, ktoré sú deklarované v bezpečnostných opatreniach. Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby.

 

3. Zoznam a rozsah osobných údajov:

meno, priezvisko, číslo telefónu, mail,

 

4. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Prevádzkovateľ IS Marketing poskytuje osobné údaje tretím stranám – obchodným partnerom, s ktorými má prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu o spolupráci. 

 

5. Príjemcovia

Osobné údaje v informačnom systéme Marketing sa neposkytujú príjemcom. 

 

6. Zverejňovanie

Prevádzkovateľ osobné údaje v informačnom systéme Marketing nezverejňuje. 

 

7. Tretie krajiny

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

 

8. Ochrana práv dotknutých osôb – v zmysle § 28 Zákona č. 122/2013 v platnom znení

 

Práva dotknutej osoby  - dotknutá osoba má právo kedykoľvek vyžadovať:

·         potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

·         informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, ak ho prevádzkovateľ má, zoznam osobných údajov a účel ich spracúvania, právny základ spracúvania osobných údajov ako aj informácie, či a komu sú osobné údaje poskytované, sprístupňované, prenášané a zverejňované,

·         informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje na spracúvanie,

·         zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

·         opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

·         likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi svoje úradné doklady (originál/fotokópia), môže požiadať o ich vrátenie,

·         likvidáciu jej osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona pri ich spracúvaní,

·         blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči:

·         spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

·         využívaniu osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

·         poskytovaniu osobných údajov uvedených v rozsahu: titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

Dotknutá osoba má ďalej právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. 

Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Okrem uvedeného, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať a sa nepodrobiť rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodnutie preskúma jeho oprávnená osoba. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia je prevádzkovateľ povinný informovať dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba je v tejto súvislosti oprávnená oboznámiť sa aj s postupom spracúvania a vyhodnocovania.

Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh   na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. 

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.